BOOKS SHaring :

" [ 21 ]",

:
:
:
" [ 21 ]" .
""
.
     

     


- IT-


, [ 21 ]


[ 21 ]
1451541
kant-im1.rar
2005-03-21
593
RAR
BZ2
UCA

/:

 ࠭⢥ ६), , . ॠ쭮 [ᮤঠ] -
饭,  ꥪ⨢ ।⠢, ஥ 
 ᮧ ⮣, ꥪ ࣠ ⢨,
 ஥ ⭮ᨬ ꥪ . ᪮
ᮧ ⮬ ⥯ 室, ॠ-
 [ᮤঠ] ᮢ襭 祧 ⠥ 
ଠ쭮 ᮧ (a priori) ࠧ ࠭⢥
 ६; ᫥⥫쭮, ⠪ ᨭ⥧ ᮧ
稭 饭- 砫, [. .] ⮣ ᮧ-
 = 0,   稭.  饭 ᠬ
 ᥡ  ꥪ⨢ ।⠢  ᮤন
 ᥡ ᮧ栭 ࠭⢠, ᮧ栭 ६, 
  ⥭ᨢ 稭,  
 稭 (  墠뢠 , -
஬ ᪮ ᮧ  ।
६ 0  墠뢠), ⠫ , ⥭ᨢ-
 稭, ᮮ⢥⢨  ᥬ ꥪ⠬ ,
᪮ ᫥ ᮤন 饭, 

ਯᠭ ⥭ᨢ 稭, . . ⥯ ﭨ -
⢮.

类 , ।⢮ ண  a priori 
 । ⭮饥 ᪮ , 
 樯樥; ᮬ, 㯮ॡ -
 ᥮^^;  ⮬ 祭^.   
 ⠪,   a priori ⮬ ⠢-
 ⨭ ⫨稥 ᪮  ਮ୮,
 饭 ( ); ᫥⥫쭮,
饭 , ᮡ⢥, ,  樯-
.  । ࠭⢥ ६ 
 ⭮襭 䨣, ⠪  ⭮襭 稭 뫮
 樯ﬨ , ⮬  ।⠢-
 a priori , ᥣ   
a posteriori. ᫨ ,  a priori
 类 饭 饭 (

, :


 
  [ 21 ]
 
 

" [ 21 ]" :


  /
  /
  . /
  /
  /
  .. /
  . /
  /
  . / ()
  . /

:


 . / / () / 2008-01-12
  / / 2008-01-11
  / / 2008-01-10
  / / 2008-01-10
  / ____ / 2008-01-10BOOKS.SH - BOOKS SHaring @ 2009-2013, .