BOOKS SHaring :

" : . [ ", .., ..,

:
:
:
" : . [ " .., .., .
""
.
     

     


- IT-


.., .., , : . [


.., ..,
: . [
865390
mamchur.rar
2005-04-05
458
RAR
BZ2
UCA

/:

஢ ࠧ⥫ 誮, 㭠த
 ࣠樨 筮  饭 祭-
, ࠧ筮 த , ਭ ࠧ ࠭
 ७ 㪨 ᢥ饭. 䨫䨨 㪨
। ࠧ ਠ ⥬⨧樨 , -
  ਠ ⢫祭 ࠪ, 易-
 ᮬ 饭 㪨 ⨢ ⢨-
 㯯. 業 ࠢ쥢 <㪠 ⠥ 
।, ᭮, 饩 楫, 冷 砩 ⮢
 <஡>, 室 ஡ ॠ쭮 ⢫-
>. ᢮ 楫 -  -
⢥ ६, 㪠 ⠥  
ࠢ,  㭪  ।祭 -
, ஬ 祫⢮ ⨣ ᥮墠뢠饣 
८ࠧ饣 ⨦ ᥣ ᬮ. ⮬ 㪠
⠭ <᢮ ⢥ ᥣ 祫⢠,
⥮ਥ 孨 饣 >^.

ࠢ쥢 뤢 ⮤᪨ , ᮮ-
⢨ 묨 ⢫ 業  
 ࠧ୮ ᭮饬 ୮ .
<騩 ⮤ 業  砥 ᫥饬:
1) 業 ⭮, .. 窨 ७ ७-
 楫 ।, 2) ᠬ 楫 ।⢠ -
 ᢮ । 業 窨 ७ 饣 -
᪮ ᭮饣 , ᮧ饣 -
  饣, ᢮ ஦,
ᬠਢ , 3) 騩 ᭮騩 
 㤨 ⭮, .. ⭮⥫쭮 ७
 楫, ᫠, । १⮢, 4) ᭮-
騩   ࠢ ⠪ -
-᪨ ⠬, ।騬 ᫥-
騬 ,  ⠬ ࠫ묨 , ࠧ-

' ࠢ쥢 . ६ ᭮ ࣠樨
㤠. . 95.
^ . . 96.

 ᬮ: ᥮ ᬨ      131

騬  冷

, .., .., :


  : . [

" : . [ " :


 -- .. / . [ 6 ]
  . / , . [ 10 ]
  .. / - . (17 )
  .. / : [ 9 ]
  /
  /
  / [ 5.]
  / [ 6.]
  / [ : ]
  /

:


 . / / () / 2008-01-12
  / / 2008-01-11
  / / 2008-01-10
  / / 2008-01-10
  / ____ / 2008-01-10BOOKS.SH - BOOKS SHaring @ 2009-2013, .